Prezidentovi Slovenskej komory zubných lekárov, MUDr. Igorovi Moravčíkovi sme položili niekoľko otázok:

Viete odhadnúť alebo máte informácie o tom, koľko zubných lekárov už neotvorí ambulancie z rôznych dôvodov?

Máme do 30 percent zubných lekárov 65+. Na Slovensku je stále vyhlásený núdzový stav v zdravotníctve. Postupne prechádzame do štandardného ošetrovania vrátane preventívnych prehliadok len s podmienkou stáleho dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Určite by som zavádzal v počtoch zubných lekárov, ktorí neotvoria svoje ambulancie, pretože ešte stále riešime kompenzácie zo strany štátu. Uvidíme o jeden až dva mesiace.

Koľko zubárov chýba na Slovensku?

Otázka nie je koľko zubných lekárov chýba na Slovensku, ale či je dostupná zubno-lekárska starostlivosť pre pacientov naprieč Slovenskom. Súvisí to s problémom neefektívneho geografického rozloženia zubných ambulancií. Už niekoľko rokov komora žiada o optimalizáciu a reálne nastavenie siete, čiže rozloženie ambulancií podľa určitých kritérií. Zatiaľ bez efektívneho postupu. Verím, že táto mimoriadna situácia nespôsobí ešte väčší výpadok zubných lekárov.

Niektorí zubári hovoria, že už nebudú môcť brať 20 pacientov denne, budú sa viac chrániť aj šetriť sily. Čo to znamená pre zdravie ľudí?

Pre mňa mierne vysoké číslo denného ošetrenia pacientov aj v štandardnom režime. Každá ambulancia si manažuje svojich pacientov podľa závažnosti zubno-lekárskeho výkonu v ústnej dutine. Keďže zubní lekári musia naďalej dodržiavať prísne opatrenia podľa Metodického usmernenia hlavnej odborníčky MZ SR pre zubné lekárstvo čo časovo predlžuje ošetrenie pacienta, môže dôjsť k dennej redukcii pacientov a tým k zvýšeniu čakacích lehôt na zubné ošetrenie.

Kam sa môže obrátiť človek, ktorý má akútny problém a jeho zubár ho nechce/nevie/nemôže ošetriť , resp. dal mu termín o mesiac?

Ak zdravotný stav pacienta objektívne posúdi ošetrujúci zubný lekár ako akútny, vyžadujúci si potrebu poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti, tak nemôže nastať situácia, že by odmietol pacienta v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti ošetriť alebo mu určil tak neskorý termín.

To znamená, že akútny pacient sa telefonicky kontaktuje so svojím zubným lekárom, popíše bolestivú situáciu. Zubný lekár posúdi závažnosť akútneho ošetrenia a manažuje ďalej pacienta. Ak je zubný lekár na telefonickej podpore (65+, tehotné zubné lekárky...), má zabezpečené zastupovanie a poučí pacienta o ďalšom postupe. Ak je na OČR, PN má zabezpečený zástup a informáciu o zástupe si pacient zistí na príslušnom samosprávnom kraji.

Niektorí zubári si pýtajú pomerne vysoké poplatky, aj 50 eur ako COVID-19 príplatok. Sú takéto postupy v poriadku? 

Na komore nemáme informáciu, že by sa to dialo plošne. Aj keď sa uvoľňujú opatrenia, zubní lekári aj naďalej budú ošetrovať pacientov so zvýšenými hygienicko-epidemiologickými postupmi (ďalej HER) pri zabezpečení výkonných OOPP, na ktoré vynakladajú nemalé finančné prostriedky. Zároveň zvýšenie HER predlžuje dobu ošetrenia na jedného pacienta. Následkom toho dochádza k redukcii počtu ošetrených pacientov.

Určite nie je zámer, v tejto mimoriadnej situácii, prenášať náklady na pacienta. Slovenská komora zubných lekárov v krátkom čase požiada zdravotné poisťovne o riešenie problematiky nákladov spojených so zvýšeným HER v zubných ambulanciách tak, aby to malo čo najmenší dopad na pacienta.