Dovŕši vaše dieťa do 31. augusta šesť rokov? Ak áno, je vašou povinnosťou zapísať ho do základnej školy. Urobiť to musíte aj vtedy, ak mu plánujete vybaviť odklad. To, akú školu pre svoje dieťa vyberiete, je iba na vás. Či tú, ktorá sa nachádza najbližšie od vášho bydliska alebo vášho zamestnania, prípadne tú, v blízkosti ktorej bývajú starkí, ktorí vám ochotne s vnúčaťom pomôžu. No nemali by ste myslieť len na vzdialenosť, ale aj na kvalitu školy.

Ako vyberať školu

Pri výbere vám môžu pomôcť výsledky testovania deviatakov zo slovenského jazyka a z matematiky. Jednoduchým a objektívnym porovnaním zistíte, v ktorej škole dosiahli deviataci lepšie výsledky. Dôležité je zistiť aj kvalifikovanosť učiteľov i to, či sa naďalej vzdelávajú, aké školské a mimoškolské aktivity škola ponúka, ako je technicky vybavená, do akých súťaží sa jej žiaci zapájajú a s akou úspešnosťou končia. Podrobnosti o škole nájdete na jej internetovej stránke, no veľa sa dozviete aj na špeciálnom portáli základných a stredných škôl – skoly.ineko.sk.

Zápis iba do jednej

Ak ste už dieťa do školy zapísali a radi by ste ju zmenili, kontaktujte sa s riaditeľom novozvolenej školy a dohodnite sa na prestupe. A do 31. mája musíte informovať pôvodnú školu o tomto fakte. Dieťa však môžete zapísať len do jednej školy!

V zmysle zákona by mal žiak navštevovať základnú školu v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, v takzvanej spádovej škole. Ak sa rodič ešte pred zápisom rozhodne pre inú základnú školu, oznámi to riaditeľ tej školy riaditeľovi spádovej školy.

Nie je pripravené?

Myslíte si, že vaše dieťa ešte nie je na prvý ročník pripravené? Pedagógovia na zápise väčšinou formou rozhovoru a na základe výtvarného vyjadrenia preveria psychické, fyzické a sociálne schopnosti budúceho prváčika. Ide napríklad o rozoznávanie farieb či geometrických tvarov, priestorovú orientáciu, komunikačné schopnosti a podobne.

Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu na plnenie povinnej školskej dochádzky dovŕši 6 rokov, pričom dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť. To znamená, ak má primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť. V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. A to vždy na žiadosť zákonného zástupcu, čiže vás.

Žiadosť o odklad

Súčasťou spomenutej žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Detský psychológ na základe testov, ktoré s dieťaťom urobí, posúdi, či je pripravené s ohľadom na nároky školy, na svoju sociálnu a emocionálnu schopnosť nastúpiť od septembra do prvého ročníka.

Nezabúdajte, že pre dieťa je zápis v škole emočne silnou situáciou. Preto je dôležité na zápis ho pripraviť a najmä pozitívne motivovať.

Dieťaťu sa treba neustále venovať.
Zdroj: Profimedia.sk

Najčastejšie dôvody odkladu

 •  Ak sa dieťa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi, čo sa posudzuje individuálne.
 • Problémy s výslovnosťou alebo ak nevie formulovať vety.
 • Nevydrží byť sústredené a nezapamätá si vetu.
 • Nedokáže sa orientovať v čase a priestore.
 • Nevie sa samostatne obliecť, obuť, vyzliecť, nevie stolovať.
 • Nedokáže sa naučiť základné údaje o sebe, rodine, nedokáže si zapamätať adresu, vek.
 • Nemá záujem o školu, nie je prirodzene zvedavé na nové veci.
 • Je neposedné a netrpezlivé.

Aké doklady potrebujete

Pri zápise musíte predložiť osobné údaje dieťaťa – meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa a osobné údaje zákonných zástupcov. Nezabudnite si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Môže nastúpiť skôr

Ak požiadate, aby vaše dieťa prijali do prvého ročníka výnimočne skôr, ako dovŕši šesť rokov, musíte k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie spolu so súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žije v zahraničí?

Ak vaše dieťa, ktoré by malo nastúpiť do prvého ročníka, žije v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť, aj tak ho musíte do kmeňovej školy na Slovensku prihlásiť. Pri zápise oznámite, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiadate riaditeľa školy o povolenie študovať mimo Slovenska. Riaditeľ školy rovnako určí, z ktorých predmetov bude žiak vykonávať komisionálne skúšky.

Ak má dvojaké občianstvo

Ak plánujete dať svoje dieťa do školy v krajine, kde má druhé občianstvo, na Slovensku nemusíte vykonať zápis ani nič riešiť.

Čo by mal budúci prvák vedieť

 • samostatne sa obliecť a obuť
 • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi
 • samostatne sa najesť
 • samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a podobnesprávne vyslovovať všetky hlásky
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • spočítať predmety do päť, plynulo napočítať do desať
 • interpretovať obsah krátkej rozprávky
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • kresliť pevné a neroztrasené línie
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi – hlava, krk, trup, plecia, postava je anatomicky správne rozložená
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné odtiene farebného spektra – červená, zelená, žltá, oranžová, fialová...
 • orientovať sa v priestore, vedieť, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

Dieťa je dôležité na zápis pripraviť a pozitívne motivovať.
Zdroj: Profimedia.sk

Foto: Profimedia.sk

Ako by sa mal budúci prvák správať

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína stále niečo nové, neodbieha
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov – neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká
 • väčšinou sa hrá spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky – cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie, špáranie v nose
 • nezajakáva sa pri reči,
 • nepomočuje sa,
 • ovláda prejavy slušného správania – pozdraviť, odzdraviť, poďakovať, poprosiť...