Aj keď sa za posledné roky vymyslelo veľa výchovných postupov a metód, stále platí, že základným pilierom pri vytváraní životných hodnôt a postojov dieťaťa ostáva rodič. „Obaja rodičia sú vzorom pre svoje deti, ktoré od útleho veku kopírujú ich správanie. Neskôr sa im tie návyky zautomatizujú.

Rodina je pre dieťa najdôležitejším činiteľom v jeho vývoji. Od narodenia pôsobí na utváranie jeho osobnosti vedomými i nevedomými podnetmi,“ zdôrazňuje koučka Andrea Změlíková. Rodičia preberajú vzory, ktoré videli u svojich rodičov, a odovzdávajú ich zas svojim deťom. Tento kolotoč sa môže zmeniť iba vtedy, ak sa negatívnym okamihom zo svojho detstva cieľavedome vyhnete. Zvyšné si ponesiete stále so sebou.

Postupné učenie

Rovnako to platí aj pri životnom štýle, ktorý rodina uprednostňuje. Je smiešne, ak otec povie svojmu synovi, aké je fajčenie nezdravé, a pritom sám vyfukuje dym z cigarety. A matka, ktorá práve hystericky kričala na svojho partnera, vysvetľuje dcérke, aká by mala byť milá. Ak chcete dieťaťu vštepiť zdravý životný štýl, musí to byť v súlade s presvedčením nielen vaším, ale aj vášho dieťaťa.

„Dieťa treba postupne učiť zdravým návykom, vysvetľovať mu a diskutovať, no najmä ísť mu kladným príkladom,“ tvrdí Změlíková a dodáva, že často sa stáva, že deti sú nútené dodržiavať pravidlá, ktoré samy neprijali za svoje.

„Stretám sa s prípadmi, keď sa práve tento moment v dospelosti prejavil. Napríklad prísny zákaz sladkostí a nezdravého jedla sa po odlúčení od rodiny pretavil do úplného porušenia všetkých dovtedy dodržiavaných pravidiel,“ upozorňuje koučka.Za jedinú správnu cestu považuje opakovaným príkladom a trpezlivým prístupom utvárať v dieťati pozitívne návyky, ktoré prijme za vlastné, stotožní sa s nimi a aj v dospelosti ich bude naďalej využívať, prípadne učiť svoje deti.

Bezpečie

Základom výchovy detí je aj správne pôsobenie rodičov. „Mali by im ísť príkladom a dať pocit istoty a bezpečia,“ vysvetľuje koučka a dodáva, že pre dieťa znamená bezpečie aj to, že má isté pravidlá a mantinely. Deti ich potrebujú, inak tento pocit strácajú. Aj keď sa občas hovorí, že deti vychovávajú rodiča, čo v určitej miere je pravda, Andrea Změlíková pripomína, že práve rodič vychováva svoje deti. Odovzdáva mu skúsenosti, pomáha mu, určuje, aké pravidlá v rodine fungujú. „Každá rodina má svoje hranice. Niekto považuje prísnu výchovu za jedinú možnosť, iný necháva deťom väčšiu voľnosť a možnosť voľby. Z hľadiska výchovy je optimálne, keď rodič určí pravidlá, ale nie násilným spôsobom, aby dieťa nechcelo naschvál vzdorovať,“ hovorí koučka.

Ak je rodič schopný vysvetliť, prečo a aké pravidlá nastavil, hovorí s dieťaťom o jeho problémoch a pocitoch, dokáže pochopiť jeho dušičku, vytvára sa tak dôverný vzťah a dieťa dokáže oveľa lepšie akceptovať stanovené pravidlá. „To všetko sa odrazí vo výchove dieťaťa pozitívnym spôsobom. Nebude mať potrebu vzdorovať, bude rodičom dôverovať a ich príkazy lepšie prijímať,“ dodáva na záver koučka Andrea Změlíková.

5 chýb, ktorých by ste sa mali vyvarovať

  1. Nedostatok citu – spôsobuje deťom pocit frustrácie, opustenosti. Deti, ktoré majú nedostatok lásky počas svojho vývoja, si môžu tieto návyky rodičov niesť do dospelosti aj do svojich budúcich rodín. Ich schopnosť prejavovať city sa znižuje a často tým trpí ich najbližšie okolie.
  2. Niečo za niečo – Nemám ťa rada, keď to neurobíš. Často sa dieťaťu vyhrážame, aby sme mu vnútili svoje príkazy. Láska má byť bez podmienok. Takéto slová môžu dieťa vnútorne veľmi raniť a môže si vypestovať pocit, že si lásku musí zaslúžiť.
  3. Prehnaná starostlivosť – má takisto negatívny vplyv na psychiku dieťaťa, na jeho emočnú stabilitu a nesamostatnosť.
  4. Nedostatok času – veľa rodičov pracuje od rána do večera a nemá čas venovať sa deťom. Lásku nahrádzajú materiálnymi vecami a deti učia, že materiálne zabezpečenie je viac než láska. Takáto výchova podnecuje agresivitu detí a odmietanie sociálnych pravidiel.
  5. Priveľa príkazov a zákazov – vysoké nároky, podceňovanie a urážky zvyšujú v deťoch pocit úzkosti a strachu z budúcnosti. Často sa u nich objaví aj skrytá agresivita.

5 rád, ktorých by ste sa mali držať

  1. Dieťa má vždy právo vyjadriť svoje názory.
  2. Láska v rodine. Dieťa musí cítiť, že ho rodičia majú radi, že môže vyjadriť svoje city i obavy.
  3. Majte adekvátne nároky na dieťa podľa jeho veku a možností.
  4. Aj rodič môže urobiť chybu. Ospravedlnením učí dieťa, že nikto nie je dokonalý, že mýliť sa je ľudské.
  5. Dôslednosť. Keď dá rodič príkaz alebo zákaz, treba ho dodržať, inak v budúcnosti dieťa nebude brať príkazy rodičov vážne a nebude ich rešpektovať.

Oľga Feldeková(72)

Spisovateľka, matka piatich detí
„V každom veku dieťaťa je to inak. Malé deti rodičov napodobňujú, v puberte sa na nich dívajú kriticky a zo vzdoru robia všetko naopak. Keď sú deti dospelé, tie múdre napodobňujú kladné vlastnosti rodičov. Ale sugestibilná dospelá dcéra je hysterická ako jej matka, hlúpy syn holduje alkoholu ako jeho otec. Nikto nie je bez chýb. Ja som sa usilovala vyhnúť chybám svojich rodičov, ale robila som iné chyby. Možno som pre svoje deti odstrašujúcim príkladom. V niečom si zas zaslúžim, aby ma napodobňovali. A nemyslím tým fajčenie.“