Na cestách

Jazda načierno

Prichytil vás v autobuse či v električke revízor? Na mieste by ste mali uhradiť cestovné a zodpovedajúcu pokutu – čo je maximálne stonásobok ceny základného lístka. Ak odmietnete alebo pri sebe nemáte dostatočnú hotovosť, musíte revízorovi poskytnúť svoje identifikačné údaje, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska a číslo občianskeho alebo iného dokladu totožnosti.

Na základe toho od vás bude dopravca sankcie vymáhať a môže sa obrátiť na súd. Ak bude úspešný, po rozhodnutí súdu môžete čakať exekúciu. Lenže, ak bude dopravca chcieť od vás zaplatenie pokuty po jednoročnej premlčacej lehote, podľa Občianskeho zákonníka môžete na súde na túto skutočnosť upozorniť a namietať. Je to vaše právo, ak to však neurobíte, súd to na vedomie jednoducho brať nebude.

Dopravný priestupok

Ak na policajtov nezaberie váš šarm po tom, čo ste prekročili rýchlosť, či urobili iný dopravný priestupok a súhlasíte s pokutou, ktorú ste však na mieste nezaplatili, pokutový blok je automaticky takzvaným exekučným titulom. To znamená, že dlh budú od vás vymáhať priamo, nie cez súdne konanie.

10 rokov

Podľa Občianskeho zákonníka je exekučný titul premlčaný za desať rokov odo dňa, v ktorý ste mali zaplatiť. Uvedomte si však dôležitý fakt. Premlčacia lehota neplynie v čase, keď si oprávnený, teda ten, komu dlhujete uhradenie pokuty, uplatnil svoje právo na súde alebo u exekútora a vo svojej snahe dostať od vás peniaze pokračuje.

Požičali ste peniaze?

Známemu ste pomohli v núdzi a keďže si uvedomujete, že dať niekomu peniaze len na „dobré slovo“ nie je múdre, riadne ste s ním spísali zmluvu a určili ste si termín, dokedy vám peniaze vráti. On však dlh nesplatil, vyhýba sa vám a dva roky sa len vyhovára. Možno ráta s tým, že jeho dlh bude premlčaný.

3 roky

Premlčacia lehota je v tomto prípade 3 roky odo dňa splatnosti pôžičky. No, ak bolo vrátenie dlhu dohodnuté v splátkach, tým, že ich občas dodržal a občas nie, sa premlčacia lehota pri každej splátke počíta samostatne odo dňa jej splatnosti. Preto si dajte pozor, aby nedošlo k premlčaniu jednotlivých splátok. Aby ste sa vyhli tomu, že peniaze, ktoré ste požičali, už neuvidíte práve pre premlčanie, obráťte sa na súd v trojročnej lehote určenej zákonom.

Nestačí však, aby ste svoj návrh poslali napríklad poštou a spoliehali sa na dátum na obálke – súd ho musí naozaj v tejto lehote prevziať. Teda, ak zákonná premlčacia lehota vyprší o pár dní, radšej choďte priamo na súd do podateľne. Voči dlžníkovi môžete využiť aj skrátené formy konania, napríklad návrh na vydanie platobného rozkazu.

Nevlastný súrodenec

Dedili ste po rodičoch, no po čase sa zrazu objavil váš nevlastný súrodenec, ktorý si takisto nárokuje na svoj podiel? Ak sa ozval po 3 rokoch odvtedy, čo osvedčenie o dedičstve alebo iné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, čím sa skončilo dedičské konanie, nemá šancu niečo získať.

Dlhujete poisťovni?

Zrušili ste životnú poistku, no po roku si v poisťovni spomenuli, že im za určité obdobie niečo dlhujete? Svoje právo si môže poisťovňa uplatniť na súde kedykoľvek. No ak si naň spomenie až po trojročnej premlčacej lehote od jeho splatnosti, môžete vzniesť na súde námietku premlčania, na základe ktorej súd nebude môcť rozhodnúť v prospech poisťovne. Na druhej strane, ak už súd poisťovni za pravdu dal, vymáhanie neuhradeného poistného cez exekútora premlčaciu lehotu nepozná a exekútor vám môže na majetok siahnuť bez časového obmedzenia.

Prišli ste podvodom o majetok?

Zistili ste, že známy získal napríklad dom vašich rodičov podvodom. Bolo to však už pred piatimi rokmi. Máte ešte šancu zasiahnuť? Podvod je úmyselný trestný čin, úmysel známeho poškodiť vám či vašim rodičom sa však veľmi ťažko dokazuje. Musíte sa najskôr obrátiť na súd, snažiť sa uplatniť náhradu škody, ale rozhodnutie nemusí byť vo váš prospech. Pri námietke premlčania v prípade náhrady škody treba dodržať až dve lehoty:

  • Subjektívnu – tá je dvojročná a začína plynúť dňom, keď ste sa dozvedeli, že napríklad predaj bytu po vašich rodičoch nebol v poriadku i to, kto v tom má prsty.
  • Objektívna – je trojročná, začína sa dňom keď došlo ku skutočnosti, z ktorej vám škoda vznikla. Ak vám ju však známy spôsobil úmyselne, je až desaťročná. Bude náročné to dokázať, určite budete potrebovať pevné nervy.

Toto sú výnimky

Premlčanie sa týka majetkových práv, musia však byť splnené zákonom stanovené lehoty. Výnimkou je len vlastnícke právo a právo z vkladov na vkladných knižkách alebo na iných formách vkladov a bežných účtoch, ak vkladový vzťah trvá. Čo to znamená? Napríklad, ak ste s odstupom niekoľkých rokov našli vkladnú knižku po rodičoch, peniaze, ktoré na nej sú, sú predmetom dedenia po ich smrti bez ohľadu na čas, ktorý odvtedy už uplynul – žiadne premlčanie sa na ne nevzťahuje.

Premlčanie sa netýka ani práv nemajetkovej povahy, teda napríklad práva na ochranu osobnosti. Takže, ak ste sa hoci aj po rokoch dozvedeli, že vás niekto nepríjemne urazil či zosmiešnil a vám to poškodilo, môžete sa obrátiť na súd.

Naša rada

Je možné, že zmluva, pre ktorú ste o nehnuteľnosť prišli, je podľa zákona neplatná a svoj problém môžete riešiť aj napadnutím tejto zmluvy. Na vlastnícke právo sa totiž žiadna premlčacia lehota nevzťahuje.