Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 musíte podať aj zaplatiť do 31. marca 2014, elektronicky až do polnoci tohto dňa. V tomto roku máte opäť možnosť podať daňové priznanie neskôr, musíte to však daňovému úradu oznámiť do rovnakého termínu.

Pracovali ste v zahraničí?

Minulý rok bola táto možnosť pozastavená. Nepotrebujete na to súhlas úradníkov, lehota sa predĺži automaticky len na základe oznámenia. V ňom musíte uviesť novú lehotu, ktorej dátum musí pripadnúť na koniec kalendárneho mesiaca. Ak tento deň vychádza na víkend alebo na sviatok, posledný deň lehoty sa posúva na najbližší pracovný deň.

Podanie daňového priznania si môžete odložiť maximálne do 30. júna. Ak ste mali aj príjmy zo zahraničia, uveďte to v oznámení o odklade – vtedy si môžete lehotu predĺžiť až do 30. septembra 2014.

Študent v domácnosti

Máte dieťa na vysokej škole? Dôležitou zmenou je skutočnosť, že daňovníkov už nebude zaujímať, či prekročilo štandardné obdobie štúdia. Nárok na daňový bonus máte aj vtedy, ak váš študent ročník opakoval. Platí to pre prvý aj pre druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Zmena platí od 1. 1. 2014, čiže nárokovať si ju budete môcť až v daňovom priznaní nasledujúci rok.

Zamestnanecká prémia

Nepresiahli ste príjem zo závislej činnosti za rok 2013 v sume 3 735,94 eura? Za týchto podmienok si môžete uplatniť zamestnaneckú prémiu: pracovali ste na pracovnú zmluvu, a to minimálne šesť mesiacov. Maximálna výška zamestnaneckej prémie je 42,98 €.

Toto vás nepoteší

Sprísnili sa podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela či manželku. Túto položku si môžete uplatniť, ak sa staráte o vyživované dieťa žijúce s vami v domácnosti, ak poberáte peňažný príspevok na opatrovanie alebo váš manžel je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, prípadne má zdravotné postihnutie.

Rozhodujúca je aj výška vášho príjmu i výška vlastného príjmu manžela alebo manželky. Od toho sa odpočítava len zaplatené poistné a príspevky, ktoré v príslušnom zdaňovacom období bol napríklad váš manžel povinný z tohto vlastného príjmu zaplatiť. Nebude si môcť odrátať sumu za dobrovoľné sociálne poistenie ani za zdravotné poistenie, ktoré si platí ako samoplatca.

Zníženie základu dane

V súčasnosti si základ dane môžete znížiť o tieto položky:

  • na daňovníka, teda na vás
  • na manžela alebo manželku za splnených podmienok
  • za dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, no podľa zákona iba vtedy, ak ste preukázateľne zaplatili tieto príspevky, najviac však do výšky dvoch percent zo základu dane zodpovedajúcich príjmov
  • Neznižuje sa však o takzvanú odpočítateľnú položku na daňovníka – teda, ak ste na začiatku zdaňovacieho obdobia poberali starobný alebo predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, zo starobného dôchodkového sporenia, z dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, z výsluhového dôchodku alebo ak vám spätne priznali dôchodok.

A čo ešte

  • Necelé dve tisícky

Daňové priznanie nemusíte podávať, ak ste mali minulý rok len zdaniteľné príjmy zo Slovenska, ktorých suma neprekročila 1 867,97 €, a neuplatňujete si daňový bonus na dieťa. Zdaniteľným príjmom nie je príjem, ktorý je od dane oslobodený, napríklad dôchodok či rodičovský príspevok.

  • Toto máte isté

Nezdaniteľná suma za rok 2013 sa vypočítava zo životného minima platného k 1. januáru 2013 – ide o jeho 19,2-násobok, čo je momentálne 3 735,94 €. Ak váš príjem presiahol sumu 19 458 €, vyratúva sa v podstate podľa toho, o koľko ste ju presiahli, až do výšky príjmu 34 401,75 € tak na nezdaniteľnú časť nemáte nárok.

  • Vyhrali ste?

Ak hodnota výhry neprekročila 350 €, daňové priznanie nemusíte podávať.

  • Príležitostné príjmy

Predávate občas svoje poľnohospodárske výrobky, predali ste napríklad bicykel, starú sedačku alebo niečo prenajímate? Príležitostné príjmy do celkovej výšky 500 € sú od zdanenia oslobodené.

  • Pokuty

Ak daňové priznanie nepodáte a príslušnému úradu neoznámite ani jeho odklad, hrozí vám pokuta od 30 do 16-tisíc €.