Eva Siracká bola uznávaná lekárka, zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine, prvá dáma slovenskej rádiológie a onkológie a skvelý, pre iných neúnavne pracujúci človek.

„Zasiali sme malé semienko nádeje a dúfali sme, že sa ujme a vyrastie z neho strom, ktorý nás bude chrániť a bude nám dodávať potrebnú životnú silu a energiu“, toto sú slová Evy Sirackej, ktoré odzneli pri 25. výročí založenia LPR.

V rozhovore pre denník Pravda v roku 2018 si zaspomínala, ako Liga vznikla: "Francúzska Liga proti rakovine bude tohto roku oslavovať sté výročie. Lenže u nás to za socializmu nešlo, takéto inštitúcie typu občianskych združení, ktoré by neboli pod dozorom štátu, u nás nesmeli existovať. V roku 1986 som v jednom časopise čítala, že sa v Miláne stretli hlavy štátov a vlád a dohodli sa, že s tou rakovinou treba čosi robiť. Len čo to bolo trochu možné, v januári 1990 som založila Ligu proti rakovine a hneď sme sa aj prihlásili do európskej asociácie aj do Medzinárodnej únie proti rakovine UICC (Union For International Cancer Control). S nadšením nás tam prijali, boli sme prví z východného bloku, hoci ja to spojenie „východný blok“ nerada používam, pretože my sme stredná Európa. Začali sme s veľkou odvahou, nevediac, ako to dopadne, čoskoro sa pridali aj Maďari, Poliaci a každý z nás dostal akoby „kmotra“, ktorý nás mal na starosti. Nás si zobrala pod patronát nórska liga, ktorá bola veľmi bohatá aj skúsená."

Budú pokračovať

„My máme česť byť súčasťou jej obrovského diela - Ligy proti rakovine - organizácie, ktorú na Slovensku pozná každý. Patrila k tým vzácnym ľuďom, ktorých život bol zmysluplný, nasledovaniahodný a inšpiratívny pre mnohých. ĎAKUJEME v mene našom, v mene onkologických pacientov a celej verejnosti za možnosť užívať úrodu toho, čo s láskou započala. Naša práca v Lige je pokračovaním jej práce a budeme ju robiť naďalej zodpovedne a s veľkou pokorou,“ povedala Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

„Strom sa za 33 rokov rozkošatel a je to Váš strom, pani doktorka, my všetci s úctou a vďakou užívame jeho ochrannú korunu...Vaše názory, pomoc, odhodlanie a energia nikdy nezomrú, lebo v každom z nás je kúsok z Vás,“ uzavrela Eva Kováčová.

Zo života MUDr. Evy Sirackej, DrSc.

- Narodila sa 1. mája 1926 v Uherskom Hradišti

- V roku 1951 ukončila Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave

- Začiatkom 50. rokov minulého storočia pracovala na internom oddelení v okresnej nemocnici v Trstenej

- V roku 1953 začala pôsobiť na Rádiologickom oddelení Onkologického ústavu ( v rokoch 1956 1958 získala špecializáciu v rádiológii I. a II. stupňa)

- Zástupkyňou primára oddelenia rádiológie sa stala v roku 1958

- Znalosti z onkologickej rádiológie si rozšírila na Onkologickom ústave Nemeckej akadémie vied v Berlíne v rokoch 1960 - 1961

- V roku 1964 získala hodnosť kandidáta lekárskych vied Slovenskej akadémie vied

- Vedúcou vedeckou pracovníčkou Rádiobiologického oddelenia Ústavu experimentálnej onkológie sa stala v roku 1965

- V roku 1977 dosiahla Hodnosť doktora lekárskych a biologických vied (DrSc.)

- Národnú cenu za výskum heterogenity ľudských nádorových buniek dostala v roku 1983

- Založila slovenskú spoločnosť pre rádiológiu, rádiobiológiu a fyziku

- Bola členkou výborov odborných národných a medzinárodných spoločností v odbore rádiológie a onkológie

- Do roku 1991 sa venovala klinicky orientovanému výskumu v Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied

- Pôsobila v redakčnej rade medzinárodného časopisu Neoplasma

- V roku 1990 založila neziskovú organizáciu Liga proti rakovine

- V roku 1998 získala Krištáľové krídlo

- Od vtedajšieho prezidenta SR, Rudolfa Schustera si v roku 2000 prevzala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za dlhoročnú odbornú a vedecko-výskumnú činnosť v onkológii

- V roku 2006 získala od prezidenta SR Ivana Gašparoviča za významné zásluhy a rozvoj SR v oblasti zdravotníctva Pribinov kríž I. triedy

- Európsky parlament jej v roku 2015 udelil za odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine Cenu európskeho občana 2014

- Liga proti rakovine sa naďalej rozvíja pod vedením Evy Kováčovej a jej tímu